Poistenie strojov

Toto je najpotrebnejšie poistenie v každej firme – povedal by Vám každý náš klient.

  • Lom stroja
  • Požiar a ostatné živelné riziká
  • Odcudzenie a vandalizmus
  • Havária stroja

Toto poistenie Vám pomôže predísť obrovskej finančnej strate v príprade nepriaznivej udalosti a aj jej následkov. Poistenie strojov kryje náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu, v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov.

Zistite viac o poistení strojov


    Call Now Button